Ngân sách hành lang gỗ chống ăn mòn, dự án hành lang gỗ chống ăn mòn Puyang, hành lang gỗ chống ăn mòn Hà Nam Xinyang

Ngân sách hành lang gỗ chống ăn mòn, dự án hành lang gỗ chống ăn mòn Puyang, hành lang gỗ chống ăn mòn Hà Nam Xinyang

Ngân sách hành lang gỗ chống ăn mòn, dự án hành lang gỗ chống ăn mòn Puyang, hành lang gỗ chống ăn mòn Hà Nam Xinyang